logo
Biyografi Araþtýrmalar Eserleri Duyuru / Etkinlik Ýletiþim


Türk tarihinin en büyük 2. medeniyet hamlesi olarak ifade edebileceðimiz ve 3 asýrdýr içinden geçmekte olduðumuz bu süreç ve kavþak noktasýnda Osman Hamdi Bey gerçek bir entellektüel olarak hem müntesibi olduðu Doðu medeniyetine; hem de yanaþmak istediðimiz liman olarak Batý medeniyetine vakýftý.
Baþbakanlýk Tanýtma Fonu katkýlarýyla Güzel Sanatlar Genel Müdürlüðü UNESCO Mimar Sinan Guzel Sanatlar Universitesi Pera Müzesi